List Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie!

 

Drodzy uczniowie!

 

Przed nami  rok szkolny 2021/ 2022, na którego rozpoczęcie bardzo czekamy. Żywię głęboką nadzieję, podobnie jak całe grono pedagogiczne, iż będzie to czas spokoju, powrotu do nauki w trybie stacjonarnym , której wszyscy potrzebujemy. Najcenniejszy jest dla nas bowiem kontakt bezpośredni, nauka na żywo-podczas, której tworzą się prawdziwe relacje.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani nadal przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEiN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych.

Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.sp3.ilawa.pl i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ich ścisłe przestrzeganie. Zostały one również umieszczone w e-dzienniku w zakładce „Ogłoszenia”.

W nowym roku szkolnym obowiązują dotychczasowe procedury dotyczące rejestru wejść osób dorosłych na teren placówki.

Uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych, poza wyjątkowymi sytuacjami, w których istnieje potrzeba skontaktowania się z rodzicem lub opiekunem.

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

Uczniowie będą korzystać z kilku wejść do szkoły, a  zajęcia większości  klas będą odbywać się w jednej sali lekcyjnej. Ze wzgl. na warunki lokalowe, część uczniów będzie "wędrować" między klasami, ale postaramy się, aby było to jak najmniej uciążliwe.

 

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby zapoznać się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi Państwa, a przede wszystkim uczniów:

 

1. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi - bez objawów przeziębienia i bez temperatury. Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą  postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.

2, Każdy uczeń wchodzi i wychodzi z placówki wyznaczonym wejściem i wyjściem.
Rodzice i opiekunowie , zgodnie z obowiązującymi procedurami, nie wchodzą na teren placówki.

Wyjątek stanowią:
- rodzice i opiekunowie uczniów niepełnosprawnych –obowiązuje wówczas wejście główne
- rodzice i opiekunowie uczniów klas I w I półroczu

W przypadku uczniów klas I, po wejściu do szatni, czekają oni na nauczyciela, który w danym dniu, prowadzi pierwszą lekcję. Zabiera on cały zespół klasowy pod wyznaczoną salę lekcyjną- również uczniów przebywających na świetlicy szkolnej.

Po zakończonych lekcjach, nauczyciel , który prowadził ostatnią lekcję, sprowadza klasę do szatni, gdzie mogą czekać rodzice.

Uczniowie klas I , korzystający ze świetlicy, z szatni, przechodzą do niej.

Rekomendujemy, aby rodzice/ opiekunowie prawni, którzy są uprawnieni do wejścia na teren placówki, byli wyposażeni w maseczkę ,zasłaniającą usta i nos.

3. Uczniowie są wyposażeni w maseczkę ochronną, która w roku szkolnym 2021/ 2022 obowiązuje w wyznaczonych strefach:

-szatnia na dolnym parterze

-korytarz przy stołówce

-korytarz przy wyjściu do sali gimnastycznej

W pozostałych przestrzeniach szkoły, uczeń może poruszać się bez maseczki.

4. Uczniowie przy wejściu do szkoły, powinni umyć ręce wodą z mydłem.

5. Obowiązują następujące wejścia do szkoły:

-dla klas I-III  wejście dolne

-dla klas IV-VIII zaczynających o 7.50 -wejście od strony boiska (otwarte będą furtki prowadzące na boisko szkolne)

-dla klas IV-VIII zaczynających 8.45 i później wejście dolne

Uczniowie spóźnieni, wchodzą na teren placówki wejściem głównym !

Wszyscy uczniowie opuszczają szkołę wyjściem dolnym.

6. W czasie przebywania w szkole uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny  – 1, 5 m od drugiej osoby, jeśli jest to możliwe. W sytuacji, kiedy toaleta jest zajęta, uczeń ma obowiązek poczekania na jej zwolnienie, na korytarzu, przy wejściu do łazienki.

Należy unikać bezwzględnie  gromadzenia się grup uczniów w toaletach.

7. Uczniowie poszczególnych oddziałów– przerwy spędzają w wyznaczonych strefach:

STREFIE 1 (długa część korytarza) lub STREFIE 2 (krótka część korytarza).

Jeśli uczeń ma potrzebę skorzystania z toalety, po powrocie z niej, wraca do swojej strefy.

8. Strefą bezpiecznego spędzania przerw na świeżym powietrzu jest boisko szkolne, na którym obowiązuje ściśle określony regulamin, z którym uczniowie zostaną zaznajomieni na początku roku szkolnego.

9. Oczekiwanie na  nauczyciela  ( w przypadku wyjścia na basen),  odbywa się w strefie przed szkołą.

10. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały te nie mogą być pożyczane oni przekazywane innym uczniom.

11. Kierownik świetlicy ustala bardzo ścisły harmonogram korzystania uczniów ze stołówki szkolnej. Uczniowie spożywają posiłki na wyznaczonych przerwach (będą one zaznaczone na karteczce , którą uczeń otrzyma od wychowawcy na początku miesiąca).Rekomendujemy w tym roku szkolnym, aby płatności za obiady za odbywały się poprzez przelew bankowy. Wszystkie dane  na stronie szkoły.

12. Główną formą kontaktu z dyrekcją szkoły oraz gronem pedagogicznym ze względu na reżim sanitarny, jest strona internetowa szkoły oraz dziennik elektroniczny Librus.

 

Szczegółowe procedury znajdują się na stronie szkoły w zakładce "Koronawirus”.

 

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Grażyna Stolarska